sk

Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien a LGBTIQ+ ľudí.

Otvorené grantové kolo Slovensko-českého ženského fondu 2020

 

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien a LGBTIQ+ ľudí. Celkovo bude v rámci výzvy prerozdelených 30.000 EUR. Organizácie podporujúce práva žien a LGBTIQ+ ľudí sa môžu uchádzať o granty vo výške 1.000 EUR až 5.000 EUR. Podporíme projekty v dĺžke trvania 10 mesiacov s možným začiatkom realizácie už v novembri 2020.

 

***

Aktuálna spoločenská situácia

Sexuálne a reprodukčné práva a zdravie patria medzi základné ľudské práva. V súčasnosti možno pozorovať znepokojujúce trendy v oblasti dodržiavania sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia žien a LGBTIQ+ ľudí aj na Slovensku:

 • inštitucionálne spochybňovanie rodovej rovnosti a sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia;

 • ohrozovanie prístupu k službám a informáciám v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia.

Uvedené trendy, ktoré sa opierajú o kultúrne postoje o ženách, LGBTIQ+ ľuďoch a ich telách a životoch vedú k tvorbe prostredia, v ktorom dochádza k stigmatizácii, diskriminácii až kriminalizácii sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia žien a LGBTIQ+ ľudí.

Obhajoba a presadzovanie sexuálnych a reprodukčných práv posilňuje rovnosť a slobodu v spoločnosti. Veríme, že ženy a LGBTIQ+ ľudia by mali mať možnosť voľby a robiť slobodné rozhodnutia o svojich telách a zdraví. Vieme a nepochybujeme o tom, že ženy a LGBTIQ+ ľudia vedia robiť rozhodnutia, ktoré sú pre nich v kontexte ich životov a aktuálnej situácie najlepšie.

Rola Slovensko-českého ženského fondu

V Slovensko-českom ženskom fonde sme presvedčené, že aj s nižším množstvom financií sa dajú dosiahnuť významné zmeny s pozitívnym dopadom na životy žien, LGBTIQ+ ľudí a ich blízkych, rodiny či komunity. Cieľom zmien, ktoré si želáme, je rozvoj slobodnej a otvorenej spoločnosti, ktorá uznáva hodnoty rodiny, komunity a sebarealizácie pre všetkých a všetky bez ohľadu na rod, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, politický postoj, náboženské presvedčenie či voľbu životného štýlu.

Naším zámerom je podporovať projekty a aktivity organizácií, ktoré:

 • majú nápad a chcú prepájať ľudí, skupiny a organizácie;

 • si želajú vyskúšať či realizovať aktivity, na ktoré doteraz nemali čas či zdroje;

 • využívajú humor či rôzne formy umenia.

Cieľ

Zámerom Slovensko-českého ženského fondu je prostredníctvom tejto výzvy podporiť aktivity ženskoprávnych, ľudskoprávnych a LGBTIQ+ organizácií a/alebo skupín, ktoré svojou činnosťou vedomo posilňujú práva žien a LGBTIQ+ ľudí na Slovensku v nasledujúcich oblastiach:

 1. Sexuálne a reprodukčné práva a zdravie žien a LGBTIQ+ ľudí

 2. Znižovanie dopadov chudoby na životy žien a LGBTIQ+ ľudí.

Uvítame projekty so špecifickým zameraním na marginalizované skupiny žien a LGBTIQ+ ľudí.

Príklady aktivít, ktoré môžu byť podporené v rámci výzvy:

 1. Grassrootové a komunitné aktivity : Môže ísť napríklad o aktivity zamerané na stretávanie sa žien, LGBTIQ+ ľudí s politickým, sociálnym a/alebo kultúrnym dopadom; výmenu skúseností; premýšľanie spoločných stratégií a ich postupnú realizáciu.
 2. Budovanie partnerstiev a sietí: a) v rámci ženského a LGBTIQ+ hnutia (napríklad za účelom posilnenia spolupráce medzi rôznymi generáciami, skupinami z rôznych sociálnych tried a rôznej etnickej príslušnosti); b) v rámci medzisektorovej spolupráce – medzi ženskoprávnymi a LGBTIQ+ organizáciami a zástupcami/zástupkyňami z verejného, súkromného, neziskového, akademického sektora, z oblasti kultúry a médií; c) medzi rôznorodými skupinami ľudí, organizáciami či viacerými komunitami.
 3. Advokácia na lokálnej, regionálnej a/alebo celonárodnej úrovni.
 4. Prepojenie umenia a občianskeho aktivizmu v prospech posilňovania informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach žien a LGBTIQ+ ľudí a rešpektu voči rôznorodosti (sociálnej, ekonomickej či kultúrnej).

 

Zahájenie realizácie aktivít/ použitia finančných prostriedkov: najskôr od 15. novembra 2020.

Ukončenie čerpania grantu: najneskôr do 31. augusta 2021.

Grantové žiadosti je potrebné zaslať do polnoci 30. 10. 2020 elektronicky vo formáte doc. na adresu pestanska@womensfund.sk a zároveň 3 podpísané vyhotovenia grantovej žiadosti a prílohy grantovej žiadosti (uvedené v grantovej žiadosti) v 1 vyhotovení zaslať poštou na adresu: Slovensko-český ženský fond, Na vŕšku 10, 811 01 Bratislava.

Návrhy projektov môžete konzultovať so Zuzanou Pešťanskou v pondelok, utorok a stredu od 10:00 do 16:00 hodiny. Kontaktné údaje: e-mail: pestanska@womensfund.sk; telefónne číslo: +421 948 768 920.

Vyhodnotenie

Táto výzva je súčasťou našej snahy vytvárať podmienky na to, aby sa ženy a LGBTIQ+ ľudia mohli stretávať, podporovať sa, vymieňať si skúsenosti, strategizovať či reagovať na aktuálnu ekonomickú, politickú či sociálnu situáciu, v záujme obhajoby vlastných práv a slobôd (t.j budovanie infraštruktúry rezistencie, viac na http://www.womensfund.sk/sk/kto-sme/poslanie-a-ciele/).

Pri rozhodovaní o tom, ktoré zo zaslaných projektových žiadostí budú podporené, budeme spolu so Správnou radou Slovensko-českého ženského fondu a externými nezávislými expertkami zvažovať nasledujúce aspekty (kritériá hodnotenia):

 • ľudskoprávna, ženskoprávna orientácia organizácie;

 • dlhodobé cielenie aktivít organizácií/skupín na dosiahnutie systémových zmien;

 • organizácia, ktorá pôsobí minimálne jeden rok;

 • orientácia žiadosti o grant bude v súlade s cieľmi uvedenými v tejto výzve.